Vizija ir misija

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vizija ir Misija

VIZIJA

“Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!”

J. Sauerveinas

MISIJA

Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lietuvybės dvasią. Sparčiai augantis globalizmas kelia iššūkį tautų paveldo, jų dorovinių įsitikinimų ir estetinio suvokimo tradicijų išlaikymui. Tautų kultūrų įvairovė praturtina mūsų dvasinį pasaulį. Kiekviena tauta, kad ir maža, yra stebuklingojo vitražo dalelytė, ją sunaikinus sumenkinamas pats didysis kūrinys.

Veiklos principai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (toliau PLB) vadovaujasi Lietuvių Chartos principais ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija.
PLB yra tautinė bendruomenė. Nulemiantis veiksnys yra tautinė kilmė, o ne narystė.
Lietuviai, gyvenantys už Lietuvos ribų, ir lietuviai, gyvenantys Lietuvoje, yra nedalomoji tos pačios lietuvių tautos dalis.
PLB veikia nevyriausybinių (NVO) organizacijų pagrindu.

Veiklos tikslai

Aukščiausias ir vertingiausias kultūros elementas yra kalba. Lituanistinis švietimas užsienyje turi būti pirmaeilis ir nuolatinis uždavinys. Mokslo rėmimas yra vienas svarbiųjų lietuviškos bendruomenės uždavinių.

Visuomenę vienijanti jungtis yra kultūra. PLB skatina gerbti savitą lietuvių kultūrą ir tautinio tapatumo puoselėjimą užsienyje ir Lietuvoje. Pamatinis tautinės kultūros šaltinis yra Lietuva.

Racionalus istorinės atminties naudojimas padeda išryškinti savąją tapatybę ir suprasti sąsajas su civilizacijos procesais, todėl svarbu tyrinėti ir nepolitizuojant ieškoti kuo tikslesnio Lietuvos valstybės ir jos žmonių praeities suvokimo.

Jaunimo auklėjimas, jo veikla ir užimtumas turi būti vienas iš svarbiausių tautos išlikimo uždavinių. Tautinis auklėjimas turi būti sąmoningas ir pradedamas nuo pat mažens. PLB remia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, jaunimo organizacijų, sportinio judėjimo, tautinių ansamblių ir kitą jaunimo veiklą, kuri padeda besivystančiom asmenybėm suvokti savo tautinį tapatumą ir save.

PLB skatina visus lietuvius puoselėti savo šeimose lietuviškas vertybes, mokyti vaikus ir vaikaičius lietuvių kalbos, pažindinti šeimos narius su savosios Tėvynės kultūra, istorija, skiepyti lietuvybės dvasią ir meilę Lietuvai.

PLB budi, kad būtų išsaugota Lietuvos nepriklausomybė. Vykstantieji globalizacijos procesai, suteikdami prioritetą ekonominėms struktūroms, siekia suvienyti politines ir socialines sistemas, vyksta nuolatiniai pokyčiai, kurie ne vien jungia valstybes ir tautas, bet kartu sukelia politinį nepastovumą.

PLB ragina užsienyje esančius lietuvius burtis į Kraštų Lietuvių Bendruomenes. Vienas svarbiausių tikslų – branginti kiekvieną lietuvį ir padėti vienas kitam, dalinantis svarbia informacija apie gyvenamąją šalį.

PLB ragina remti lietuvių sielovados centrus (parapijas, misijas, vienuolynus) užsienyje, jų evangelizacinę ir socialinę veiklą išlaikant krikščioniškas vertybes ir religines tautines tradicijas.

PLB ragina Kraštų Lietuvių Bendruomenes labdaringai veiklai, skatina padėti to reikalingoms Lietuvos institucijoms ne tik materialiai, bet ir padedant užmegzti kontaktus savo gyvenamoje šalyje, kurti ir padėti išlaikyti bendrus Lietuvai naudingus labdaros fondus, organizuoti labdaros projektus.

PLB skatina kurti ir išlaikyti bendruomeninius centrus savo Kraštų Lietuvių Bendruomenėse.

PLB skatina užsienio lietuvių investicijas Lietuvoje, kurios prisidėtų prie Lietuvos valstybės savarankiškumo.

PLB Valdyba skatinama kurti įvairių veiklos sričių komisijas ir ieškoti kelių bei būdų kaip efektyviau vystyti veiklą, atsakančią į moderniosios civilizacijos iššūkius.

PLB plečia informacijos sklaidą elektroniniu būdu ir tęsia tradiciniu būdu per „Pasaulio lietuvio“ žurnalą, lietuvišką spaudą, radijo laidas, televizijos programas ir leidinius.

PLB rūpinasi savo įvaizdžiu užsienyje ir Lietuvoje.

PLB yra Jungtinėse Amerikos Valstijose (Illinois) registruota pelno nesiekianti bendruomenė. Finansus savo veiklai telkia pagal PLB Konstitucijoje nurodytą lėšų telkimo būdą ir su konkrečiais projektais kreipiasi į įvairius fondus, Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

PLB skatina kiekvieną Kraštų Lietuvių Bendruomenę, atsižvelgiant į savo poreikius ir savitumą, sudaryti ilgalaikį ir trumpalaikį veiklos planą, informuoti PLB Valdybą ir lietuvių visuomenę.

PLB išlaiko atstovybę Lietuvoje (Vilniuje).

Emigracijos ir migracijos skaičiams nuolatos augant PLB ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę įsteigti užsienio lietuvių reikalų institucijas, kurios glaudžiai bendradarbiautų su PLB ir Kraštų Lietuvių Bendruomenių vadovaujančiais organais, apie savo veiklą pateiktų išsamią informaciją.

PLB skatina Užsienio reikalų ministeriją Lietuvos Respublikos ambasadas ir konsulatus palaikyti aktyvius ryšius su Kraštų Lietuvių Bendruomenėmis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė skatina lietuvių grįžimą į Tėvynę.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XII Seimas
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius

PLB Vizijos ir Misijos istorija. 2003 m. liepos 11 d. PLB XI Seimas įgaliojo PLB Valdybą sudaryti komitetą naujai PLB vizijai sukurti. Vizijos ir Misijos projekto komiteto sudėtis: pirmininkė Liūda Rugienienė (JAV), dr. Bronius Makauskas (Lenkija), prelatas Edmundas Putrimas (Kanada), Daina Bogdanienė (Norvegija). Priimta PLB XII Seime 2006 m. rugpjūčio 9 d. Vilniuje.