Seimų rezoliucijos

XVI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo rezoliucijos

 

*********************************************

XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo rezoliucijos

2015 m. liepos 15–17 dienomis Vilniuje posėdžiavo XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas, kuriame dalyvavo apie 150 delegatų iš 33 pasaulio valstybių.

XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas priėmė 12 rezoliucijų:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas vyksta kas treji metai. Jis sprendžia svarbiausius pasaulio lietuvių reikalus, renka PLB Valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą.

PLB XIV Seimo rezoliucijos
REZOLIUCIJA „DĖL PILIETYBĖS“
REZOLIUCIJA „DĖL LIETUVOS TRISPALVĖS“
REZOLIUCIJA „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSKIROS INSTITUCIJOS RYŠIAMS SU LIETUVIAIS UŽSIENYJE SUKŪRIMO“
REZOLIUCIJA „DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KOORDINAVIMO PERDAVIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI“
REZOLIUCIJA „DĖL RYŠIŲ SU LIETUVIAIS UŽSIENYJE PALAIKANČIŲ KOMISIJŲ DARBO TĘSTINUMO“
REZOLIUCIJA „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJĄ DELEGAVIMO“
REZOLIUCIJA „DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO“
REZOLIUCIJA „DĖL BALSAVIMO INTERNETU, RINKIMŲ APYGARDŲ UŽSIENYJE GYVENANTIEMS LIETUVIAMS IR BALSAVIMO PUNKTŲ PRAPLĖTIMO“
REZOLIUCIJA „DĖL VASARIO 16-osios GIMNAZIJOS“
REZOLIUCIJA „DĖL VYKSIANČIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO PLB VALDYBAI“
REZOLIUCIJA „DĖL ATSTOVŲ Į PLB SEIMĄ DELEGAVIMO“
REZOLIUCIJA „DĖL „PASAULIO LIETUVIS“ LEIDYBOS“
REZOLIUCIJA „DĖL PLB VALDYBOS APKLAUSOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE DALYVAUJANČIŲ PARTIJŲ ATSTOVŲ IR UŽSIENYJE GYVENANTIEMS LIETUVIAMS SKIRTŲ RINKIMŲ APYGARDŲ KANDIDATŲ“
REZOLIUCIJA „DĖL ARTĖJANČIŲ RINKIMŲ“
KREIPIMASIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS ARGENTINOJE UŽDARYMO
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA DĖL MASINĖS EMIGRACIJOS IŠ LIETUVOS SUSTABDYMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
reiškia susirūpinimą jaunimo ir jaunų šeimų masine emigracija iš Lietuvos;
mano, kad iki šiol buvusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės neįvertino tautos mažėjimo Tėvynėje grėsmės ir nesiėmė reikiamų priemonių sudaryti sąlygas kūrybingai ir bendruomeniškai veikti, sėkmingai įsidarbinti, pasirūpinti savo, savo šeimų ir valstybės gerove namuose. Valdžios veiksmai, skirti mažinti emigracijai bei remti išeivijos pastangas išlaikyti lietuviškumą, tebuvo pradiniai. Svarbiausi sprendimai atidedami ateičiai (pvz., Strategijos), nebuvo pakankamai pasinaudota (nei diplomatinių atstovybių, nei valdžios) ir pačių išeivių pasiūlymais, neįvertinti pranašumai ranka rankon dirbti su išeivija, kuri yra sukaupusi didelės kultūrinės, ekonominės ir politinės galios. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, susidarė palankios sąlygos kiekvienam lietuviui ieškoti darbo svetur, emigrantų iš Lietuvos skaičius grėsmingai didėja;
laikydamas svarbiausiu prioritetu tautos išsaugojimą, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą, Vyriausybę veiksmingiau spręsti masinės emigracijos klausimą, užtikrinti socialines garantijas Lietuvos piliečiams Lietuvoje.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                                Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                                          Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                                      Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO PROCEDŪRŲ SUPAPRASTINIMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
prašo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamentą supaprastinti procedūras Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nariams grąžinant Lietuvos Respublikos pilietybę.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                              Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA DĖL NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO YPATINGOSIOS DALIES DOKUMENTŲ PRIEINAMUMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
reiškia susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų, kurie suvaržo prieinamumą prie Nacionalinio dokumentų fondo Ypatingosios dalies dokumentų ir tuo pažeidžiamos konstitucinės žmogaus teisės nekliudomai gauti ir skleisti informaciją, sužinoti bei patikslinti istorinius faktus norint užtikrinti teisingą istorijos interpretavimą ateities kartoms;
kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą, kad atšauktų galiojančius įstatymus, kurie įslaptina saugojamus buvusių SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus;
prašo Lietuvos Respublikos Seimą reikalauti, kad Rusijos Vyriausybė paviešintų visus archyvus Rusijos Federacijos teritorijoje, susijusius su KGB ir kitų represinių slaptųjų tarnybų veikla Lietuvoje.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA DĖL INFORMACIJOS APIE OKUPACIJĄ IR LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDĄ PLATINIMO UŽSIENIO ŠALYSE
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:

ragina visus PLB Seimo atstovus ir kraštų bendruomenių valdybas skleisti informaciją apie slaptą Molotovo-Ribbentropo sutartį, apie jos pasekmes lietuvių tautai, didvyrišką rezistencinę kovą, tremties tragediją, tautos netektį;
kreipiasi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą ir prašo padėti kraštų bendruomenių valdyboms skleisti pasauliui informaciją šiuo klausimu, skolinti, dovanoti ir pan. parengtas parodas, išleistas knygas ar rengti bendrus projektus.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                              Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA DĖL SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO LIETUVAI
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
primena, kad 1991 m. liepos 29 d. Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų buvo pripažintas Lietuvos suvereniteto pažeidimas ir karinė aneksija;
mano, kad Rusijos Federacija, pagal tarptautinę teisę būdama SSRS įsipareigojimų ir teisių tęsėja, privalo prisiimti atsakomybę už Lietuvos okupaciją ir jos metu padarytą moralinę ir materialinę žalą;
teigia, kad 1992 m. įvykusio referendumo metu buvo išreikšta tautos valia dėl buvusios SSRS Lietuvai padarytos okupacijos žalos atlyginimo;
pažymi, kad 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo įpareigojo Vyriausybę sudaryti derybų su Rusijos Federacija delegaciją, patikslinti ir užbaigti SSRS okupacijos žalos skaičiavimus, apie tai informuoti Jungtinių Tautų Organizaciją, Europos Tarybą ir Europos Sąjungą bei visas kitas tarptautines organizacijas ir siekti jų paramos šiuo klausimu;
ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę kuo skubiau parengti patikslintus žalos apskaičiavimo duomenis ir pradėti derybas;
siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei, laiku nesulaukus atsakymo į šiuos klausimus, naudotis tarptautine teise.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA DĖL KALBOS KULTŪROS
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, atsižvelgdamas į svetimų kalbų įtaką lietuvių kalbai,
kreipiasi į Valstybinės lietuvių kalbos komisiją, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją bei kitas įtakingas valstybės institucijas ir prašo nuosekliai ir efektyviai dirbti lietuvių kalbos išsaugojimo klausimu, taip pat kreipiasi į Lietuvos visuomenę ir užsienio Lietuvių Bendruomenes dėti pastangas išsaugoti lietuvių kalbą, kad ateities kartoms perduotume visą kalboje sukauptą tautos lobyną.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO
REZOLIUCIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJOS EMIGRACIJOS KLAUSIMAMS ĮKŪRIMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, būdamas susirūpinęs, kad per pastaruosius 15 metų iš Lietuvos išvyko daugybė žmonių ir šiuo metu už Lietuvos ribų gyvena ketvirtadalis tautos,
kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir prašo įkurti atskirą Seimo komisiją emigracijos klausimams spręsti;
mano, kad būtina susirūpinti emigracijos procesu. Siūloma komisija spręstų į užsienį išvykusių lietuvių problemas ir ieškotų būdų bei galimybių sustabdyti emigracijos procesą ir susigrąžinti į Lietuvą išvykusiuosius.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                              Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS UŽSIENIO LIETUVIŲ KLAUSIMAIS
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
mano, kad tautinių mažumų ir užsienio lietuvių reikalai yra iš esmės skirtingi ir todėl
siūlo įsteigti atskirą instituciją, įgyvendinančią Lietuvos valstybės politiką išeivijos klausimais, kuri koordinuotų veiklą ir finansavimą siekiant išlaikyti užsienyje gyvenančių lietuvių tautinį tapatumą ir sudarant galimybes jiems integruotis į Lietuvos visuomenę. Šios institucijos veiklą koordinuotų taryba, sudaryta iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų deleguotų atstovų.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ STUDENTŲ STUDIJŲ GALIMYBIŲ LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
pripažįsta, kad labai svarbu skatinti, jog užsienyje vidurines mokyklas baigę absolventai vyktų studijuoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
dėkoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei, fondams ir privatiems asmenims už skiriamas stipendijas užsienio lietuviams studentams ir prašo tai tęsti ir plėtoti,
reiškia susirūpinimą dėl užsienyje gyvenančių ir vidurinį išsilavinimą įgijusių absolventų sunkumų įstoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas dėl esminių švietimo sistemos skirtumų užsienyje ir Lietuvoje;
kreipiasi į atsakingas institucijas ir prašo:
-  peržiūrėti ir patobulinti užsienyje mokslus baigusių moksleivių pažymių (balų) perskaičiavimo sistemą, taikomą Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC),
- sudaryti aiškią bendruomenių informavimo metodiką apie užsienio lietuviams skiriamas vietas ar kvotas,
- surasti naujų būdų paskatinti užsienyje baigusių absolventų atvykimą studijuoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
- organizuoti lietuvių kalbos kursus (vasaros, vienerių metų ar nuotolinio mokymo) norintiesiems pasirengti studijoms Lietuvoje,
- supaprastinti studentų vizų gavimo ir leidimo laikinai gyventi Lietuvoje procedūras,
- Aukštojo mokslo įstatymo (2006 m. liepos 18 d. redakcija) 47 straipsnyje būtina patikslinti, kada Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija gali nustatyti lengvatines stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, ir patikslinti, kas yra laikomas „išeivija“,
- teikti informaciją apie Lietuvos aukštųjų mokyklų akreditavimą ar tarptautinį šių mokyklų diplomo pripažinimą Europos šalyse ir kituose kraštuose;
pripažįsta būtinumą įkurti atskirą komisiją prie PLB Valdybos švietimo reikalams koordinuoti, teikti informaciją bei konsultuoti.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                              Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKYKLOSE
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
kreipiasi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir prašo:
- pripažinti mokytojų, dirbančių užsienio lietuvių mokyklose (su lietuvių mokymo kalba, sekmadieninėse ir fakultatyvuose), darbo stažą;
- organizuoti nuotolinio mokymo studijų programas, suteikiančias pilną pedagoginį išsilavinimą;
- organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus Lietuvoje ir paskiruose kraštuose;
ragina Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narius, mokytojus, burtis į profesinę asociaciją prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL VALSTYBINĖS KALBOS
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  Seimas kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę ir kitas už švietimą atsakingas institucijas prašydamas, kad visoje Lietuvos teritorijoje piliečiams būtų sudarytos lygiavertės geros sąlygos mokytis valstybine kalba dėstomose mokyklose ir ugdyti tautiškumą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VARDŲ RAŠYMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
kreipiasi į Valstybinės lietuvių kalbos komisiją ir prašo priimti nutarimą, vadovaujantis kuriuo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pavadinimų visi žodžiai būtų rašomi iš didžiųjų raidžių.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLOS RĖMIMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
teigia, kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garantas;
ragina jaunimą mokytis gimtosios kalbos ir lavinti jos mokėjimo įgūdžius;
siūlo PLJS Kongresus organizuoti Lietuvoje ir rengti lietuvių kalbos pamokas to norinčiam jaunimui.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, pritardamas ankstesnių PLB X ir XI Seimų nutarimams,
teigia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d. priimtame įstatyme „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijoje“ yra numatytos galimybės atspindėti Pasaulio Lietuvių Bendruomenių veiklą;
prašo, kad būtų įgyvendintas aukščiau minėtas priimtas įstatymas;
palaiko Valdovų rūmų atkūrimo idėją, kad nuo 2009 m. rūmai tarnautų Lietuvos valstybės reprezentacijai, tenkintų krašto kultūros, švietimo bei turizmo reikmes, palaikytų ir stiprintų viso pasaulio lietuvių tautinę savimonę;
skatina, kad ne tik menių puošyba, bet ir įtaigiomis ekspozicijomis rūmai supažindintų lankytojus su Lietuvos valstybės istorija iki šių laikų. Rūmuose turėtų būti pristatyti asmenys, organizacijos ir įvykiai, susiję su visomis šalimis, kurios padėjo Lietuvos valstybę atkurti ir įtvirtinti jos nepriklausomybę;
ragina, kad būtų atkurta rūmų architektūra, o XIX a. bei vėlesnio laikotarpio pastatai būtų nugriauti. Tokiu būdu Valdovų rūmai būtų atstatyti kaip valstybingumo simbolis ir buvęs senovės grožis;
skatina visas Kraštų Lietuvių Bendruomenes šio valstybingumo simbolio atkūrimą paremti žodžiais, idėjomis ir lėšomis. Šiam tikslui įgyvendinti siūloma, kad visų šalių bendruomenės sudarytų paramos komitetus, kurie ne tik telktų lėšas, bet taip pat informuotų, kaip tos šalies gyventojai ir organizacijos padėjo atkurti ir palaikyti Lietuvos valstybingumą. Ši informacija galėtų būti panaudota valstybingumo atkūrimo ekspozicijai rengti;
prašo Kraštų Lietuvių Bendruomenes sukurti savo Bendruomenių vėliavas, kurios galėtų būti eksponuojamos Valdovų rūmuose.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL ARCHYVINĖS MEDŽIAGOS IŠSAUGOJIMO
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
ragina visus lietuvius išeivius kaupti savo ir protėvių asmeninę archyvinę medžiagą, vertingus rinkinius spausdinti ar aukoti Lietuvos muziejams ir archyvams.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                              Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                          Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL „PASAULIO LIETUVIO“
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
reiškia nuoširdžią padėką Živilei Makauskienei, trejus metus visuomeniniais pagrindais redagavusiai „Pasaulio lietuvį“, už prasmingą, įdomų ir kruopštų darbą;
linki jai geros sveikatos ir tęsti bendradarbiavimą;
ragina visus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narius remti šį leidinį, jį prenumeruoti, teikti informaciją jos redakcijai ir rašyti straipsnius.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas:
mano, kad Vasario 16-osios gimnazija yra svarbus lietuvių švietimo ir kultūros židinys Vakarų Europoje;
dėkoja viso pasaulio lietuviams, Lietuvių fondui ir kitiems fondams bei privatiems žmonėms, kurie savo aukomis ir darbu prisidėjo prie gimnazijos išlaikymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybei – už gimnazijai teikiamą paramą;
ypatingą padėką reiškia Vokietijos Vyriausybei, kuri sudarė sąlygas čia mokytis lietuvių jaunimui, ir už didžiulę paramą, kurią Vokietija jau ilgus dešimtmečius skiria šiai mokyklai;
yra įsitikinęs, kad Vasario 16-osios gimnazija, kurioje mokosi lietuviai ir vokiečiai mokiniai, yra svarbus vokiečių ir lietuvių ryšio centras, naudingas abiems tautoms;
kviečia lietuvių jaunimą mokytis Vasario 16-osios gimnazijoje ir prašo viso pasaulio lietuvius, Lietuvos ir Vokietijos žemės Heseno vyriausybes toliau remti šią instituciją.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL LIETUVIŠKŲ TV LAIDŲ TRANSLIAVIMO PASAULIUI
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas,
išklausęs Arvydo Reneckio pranešimą „Lietuvos TV transliacijų pasauliui galimybės“ ir pasisakymus,
pripažįsta, kad Amerikos lietuvių televizijos Čikagoje ir Lietuvos visuomeninės televizijos LTV 2 kultūrinio informacinio kanalo bendradarbiavimo pagrindu susidaro palankios prielaidos nedelsiant pradėti palydovinės televizijos transliavimą išeivijos lietuviams Europos ir Šiaurės Amerikos kontinentuose;
pažymi, kad daugiau kaip ketvirtadalis visos lietuvių tautos pasklidęs po įvairias šalis turi teisę išlaikyti savo kalbą, papročius, plėsti tarpusavio ryšius įvairiais būdais ir priemonėmis, tarp jų per modernią lietuvišką palydovinę televiziją;
teigia, kad kaip ir daugelis pažangių pasaulio valstybių, Lietuva turėtų susirūpinti tautinės palydovinės TV programos plačiajame pasaulyje įsteigimu ir finansine parama jai. Tai sustiprintų ir padėtų išlaikyti informacinį, kultūrinį bei dvasinį ryšį tarp pasaulio lietuvių, padėtų skleisti Lietuvos įvaizdį pasaulyje;
ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę nedelsiant priimti reikiamus sprendimus dėl Amerikos lietuvių televizijos Čikagoje pateikto projekto lietuviškas TV programas rodyti pasaulyje remiantis ne atskirų partijų ar grupių interesais, bet vadovaujantis valstybiniu požiūriu ir atsižvelgiant į plačiosios visuomenės poreikius.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO REZOLIUCIJA
DĖL PLB SEIMO ATSTOVŲ
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas įpareigoja PLB valdybą patikslinti atskirų kraštų atstovų PLB Seimui skaičių, atsižvelgiant į bendruomenių gausą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XII SEIMO PADĖKA
2006 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
dėkoja Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei už pagalbą rengiant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XII Seimą ir už nuolatinę paramą PLB atstovybei Lietuvoje.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo                                    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
Prezidiumo pirmininkas                                                             Nutarimų komisijos pirmininkė
Algis Rugienius                                                                         Regina Narušienė