Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi savo bendražygio, aktyvaus lietuvybės puoselėtojo Gabrieliaus Žemkalnio

Gabrielius Žemkalnis. Sigito Birgelio nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi vienos ryškiausių asmenybių, įnešusių didžiulį indėlį į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės telkimą, lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos valstybingumo stiprinimą – buvusio ilgamečio PLB atstovo Lietuvoje, PLB valdybos pirmininko ir Australijos Lietuvių Bendruomenės nario Gabrieliaus Žemkalnio.

Apie Gabrieliaus Žemkalnio nuopelnus lietuvybės veiklai byloja jo apdovanojimai – už veiklą telkiant lietuvius Gabrielius Žemkalnis buvo apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, už nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių išeivijos telkimą bei ilgametį darbą Lietuvos labui – Užsienio reikalų ministerijos įsteigta „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“.

Gabrielius Žemkalnis gimė 1929 m. sausio 31 d. Kaune. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją Vokietijoje. 1944 m. su Valdu Adamkumi ir Liūtu Griniumi leido pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“. Buvo gestapo areštuotas ir iki 1945 m. kalintas Vokietijoje. Vokietijoje gyveno iki 1948 metų, vėliau išvyko į Australiją. Aktyviai bendradarbiavo lietuviškuose leidiniuose: „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“, priklausė Australijos žurnalistų sąjungai. Nuo 1975 metų Australijos SBS radijuje rengė lietuviškas radijo laidas, 1979–1994 m. buvo lietuviškų laidų vadovas. Gabrielius Žemkalnis buvo vienas iš Australijos lietuvių kultūros fondo steigėjų, aktyvus Australijos Lietuvių Bendruomenės narys.

1998–2009 metais gyveno Lietuvoje, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas Lietuvoje, 2003–2006 metais ėjo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko pareigas. Vienu svarbiausiu prioritetu Gabrieliui Žemkalniui atstovaujant Pasaulio Lietuvių Bendruomenei Lietuvoje buvo Rytų kraštuose, buvusioje Sovietų imperijoje, gyvenančių lietuvių palikuonių sugrįžimas, galimybės jiems sugrįžti  į Lietuvą užtikrinimas. 1999 metais Gabrielius Žemkalnis vadovavo Lietuvos valdžios ir visuomeninių organizacijų atstovų ekspedicijai į Sibirą, kuri davė pradžią lietuviškų bendrijų steigimui Sibire. Australijoje organizavo tremtinių namų Vilniaus rajone statybos paramos akciją. Remiant Australijos lietuviams, Vilniuje iškilo namai grįžusiems tremtiniams, nebeturintiems Lietuvoje nei kur, nei pas ką sugrįžti. Gabrielius Žemkalnis glaudžiai bendradarbiavo su Vilniaus vidurine mokykla „Lietuvių namai“, kurioje daugiausia mokėsi lietuvių tremtinių palikuonys.

Gabrieliaus Žemkalnio pasišventimą Lietuvai, jo gyvenimą galima būtų apibūdinti jo žodžiais: „Grąžink ką privalai. Grąžinkime visą savo skolą Tėvynei ir už ją nukentėjusiems“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

pasauliolietuvis.lt