Valdybos 2010 m. apžvalga ir 2011 m. veiklos planai

Finansinė krizė pasaulyje atsiliepė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) veiklai. Lietuvos parama Pasaulio Lietuvių Bendruomenei tapo labai menka. Lietuvių Fondas (JAV), kuris iki šiol rėmė PLB atstovybę Lietuvoje, paskyrė tik pusę jai išlaikyti reikalingų lėšų. Veikla su užsienio lietuviais, kuri buvo centralizuota viename departamente, dabar išskirstyta, todėl sunku susigaudyti, kas ir kur Lietuvoje yra atsakingas už užsienio lietuvių reikalus. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas, įkurtas 1979 metais, kasmet surengdavo vajus PLB išlaidoms padengti, tačiau šio fondo Taryba 2008 m. nutarė jį likviduoti.

"Lietuvių namai" kviečia

Lietuviu-namai

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ maloniai kviečia užsienio lietuvius susipažinti su mokykla ir siūlo vaikams mokytis Lietuvoje. Mokykla ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas. Čia mokiniai giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes.

„Lietuvių namai“ kviečia

Lietuviu-namai

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ maloniai kviečia užsienio lietuvius susipažinti su mokykla ir siūlo vaikams mokytis Lietuvoje. Mokykla ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas. Čia mokiniai giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes.

Neatsisveikinant

Marcinkevius

Negaliu pasakyti, kada susipažinau su Justino kūryba, atrodo, lyg kad visada ji buvo kartu dainomis, žodžiais, eilėmis, tėvynės meile. Lietuva gi visada buvo mūsų širdyse ir turbūt „Mindaugas“ man buvo pirmasis žingsnis į Justino pasaulį: „Esu valdovas ir darysiu viską, kas mano dievui – Lietuvai – naudinga“. O Justino Mažvydas išmokė mus tarti tą žodį „Lietuva“ ne kaip kasdieninį.

„PL“ kyla naujam gyvenimui

pasaulio lietuvis_mazas

Malonūs skaitytojai, pranešame, kad balandžio numerį rengia jau kitas redakcijos kolektyvas, kuriam vadovaus naujas redaktorius. Šią atsakomybę prisiėmė Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės veikėjas Kęstas Pikūnas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, naujausios bangos išeivis, išsilavinęs ir energingas žmogus. Sveikiname pasiryžėlius ir linkime sėkmės.

Lietuvių jaunimo suvažiavimas

jaunimo_suvaziavimas

Svarbiausias Lietuvių Jaunimo Sąjungos renginys Pietų Amerikoje yra Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS). Šis XIV PALJS vyko vasario 11 – 16 dienomis Buenos Aires sostinėje Berisso, Lanús Oeste, Avellaneda ir Rosario miestuose. suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės projektas, finansuojamas iš Lietuvos Fondo (JAV).