Konfliktų sprendimo komitetas

Komiteto sudėtis

Mindaugas Jacinevičius (Vokietija)

Ingrida Misevičienė (JAV)

Dijana Norkienė (JAV)

 

 

Pagal PLB Konstituciją:

IV . PLB atskirų darbo sričių institucijos

28. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas renkamas trejiems metams. Jo narių ir kandidatų skaičių nustato PLB Seimas. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas suinteresuotoms institucijoms prašant:

a) aiškina PLB Konstituciją ir PLJS Statutą;

b) pasisako dėl PLB Valdybos ir PLJS Valdybos ir kitų PLB bei PLJS institucijų sprendimų bei veiksmų teisėtumo;

c) pasisako principiniais lietuvių garbės reikalus liečiančiais klausimais. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas veikia pagal PLB Seimo patvirtintą statutą;

d)  sprendžia Kraštų Lietuvių Bendruomenių konfliktus, kurie nėra išprendžiami pačių Kraštų Bendruomenių.

 

Naujausi pakeitimai – 2016-04-04